Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mmjlt/domains/mmj.lt/public_html/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mmjlt/domains/mmj.lt/public_html/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mmjlt/domains/mmj.lt/public_html/libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
Metodinė taryba

Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:114609

1
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 05, Trečiadienis 07:32

du proc

 

Marijampolės jaunimo mokyklos Metodinė taryba 
1. Virginija Tijūnaitienė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lijana Mykolaitienė – tarybos sekretorė, chemijos- biologijos vyr. mokytoja
3. Reda Kriaučiunienė – istorijos vyr. mokytoja
4. Audra Bernotaitienė – anglų kalbos mokytoja
5. Inga Rėklevičiūtė - rusų kalbos vyr. mokytoja
6. Virginija Kalinauskienė – matematikos vyr. mokytoja
7. Nijolė Jakimavičienė – muzikos vyr. mokytoja

Mokyklos metodinė taryba 
Metodinę tarybą sudaro 7 nariai (dalykų mokytojai).
1. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos sekretorius renkamas pirmajame naujos kadencijos Metodines tarybos posėdyje.
2. Metodinės tarybos veikla reglamentuoja Mokytojų tarybos aprobuoti ir Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai.
3. Metodines tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė metodinės tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
Metodinė taryba:
1. rengia Metodines tarybos darbo planą mokslo metams;
2. vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata:
• numato mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo principus;
• nustato ugdymo turinio atrinkimo principus;
• teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo;
• svarsto ugdymo organizavimo klausimus, teikia siūlymus ir rekomendacijas mokyklos administracijai;
• teikia siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo;
• organizuoja metodinės patirties sklaida;
• inicijuoja naujų mokymo metodų taikymą darbe bei mokomųjų dalykų integravimo ryšius;
• analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojų paruoštas individualiąsias ugdymo programas bei ugdymo priemones, aprobuoja teminius planus;
• teikia metodinę pagalbą mažesnę patirtį turintiems specialistams.

Marijampolės jaunimo mokyklos metodinės tarybos veiklos planas.